GRAND CENTER QUY NHON

 

위치: Binh Dinh성, Quy Nhon시, Ly Thuong Kiet동, Nguyen Tat Thanh 01
• 총 면적:
7.080m² (아파트 구역: 4.166m² & 사무실 구역: 2.914m²)
• 층 수:
42 층
• 아파트의 총 수:
824 채
• 샵 하우스의 총수:
22 채

 

 

프로젝트

Copyright © 2018 PropertyX. All Right Reserved