VUNG TAU PEARL

 

위치: Ba Ria-Vung Tau성, Vung Tau성, Thang Tam동, Thi Sach로
• 총 면적:
13,110.9m²
• 블록 수:
04 블록
• 층 수:
33 층, 지하02 층
• 세대수:
1,787 세대
• 투자자:
Hung Thinh 그룹 주식회사
   Hung Thinh Land은 협력하여 프로젝트를 개발한다

 

 

프로젝트

Copyright © 2018 PropertyX. All Right Reserved