QUY NHON MELODY

 

•  위치: Quy Nhon시, Nguyen Van Cu동, Nguyen Trung Tin-An Duong Vuong-Chuong Duong로
•  총 면적:
7,105.6m²
•  블록 수:
02 block
•  층 수:
35 층, 지하01 층
•  세대수:
1,332 세대  
•  샵 하우스 세대수:
21 세대

 

프로젝트

Copyright © 2018 PropertyX. All Right Reserved